സ്വപ്ന തുല്യം ഈ കടമാകുടിഇത് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്യാമറ സോണി എക്സ്പെരിഅ z. ഇന്ന് കാലത്ത് കടമാകുടിയിൽ എടുത്തത്‌. 

Comments

Popular Posts