അത്യാവശ്യ നമ്പറുകൾ

Ambulances

 • Ambady Seva Kendram Kottuvally, Phone 7025736435
 • Kongorpilly farmers bank, Phone 9947810159
 • 9947810159.kongorppilly farmers bank
 • Raksha ambulance 9072150036, 9072073400 

Blood donors 

 • Jeevan blood donors group  +91 99958 14654

Police

 • Varapuzha police station – 2513073

Fire

 • Fire station, Paravur – 2443101

Volunteers for help

 • YOUNGSTERS FORUM Cheranelloor പ്രവർത്തകർ ഉണ്ട് .എന്ത് സഹായത്തിനും ഏത് സമയത്തും.contact number.8921525893,

Hospitals

 • Aster Medcity – Emergency 155218
 • Amritha institute of medical sciences edappally  – 2339080
 • City hospital, Ernakulam – 2361615, 2361809
 • Dr. Zacharia, Medical Research Centre, Chettibhagam. Phone 0484 2512297  Mobile: 9387168697
 • Dr.Paul Thaliath BDS   Phone: 2512228, 2512159
 • Don Bosco, Parur – 2444875, 2444876
 • Lissie hospital, Ernakulam – 2401006, 2401306
 • Lourde, Ernakulam – 2391507, 2391452
 • MAJ Hospital Edappally – 0484-2344996 | 0484 2825777
 • Medical Trust, Ernakulam – 2371852, 2371854
 • Blood bank IMA – 2354886

Other useful numbers

 • Post office, Varapuzha – 2513023
 • Panchayath office, Varapuzha – 2513003
 • Block panchayath office, Alangad – 2670486
 • Electricity office, Varapuzha – 2513040
 • Manorama office, Puthenpally – 2511101
 • Mathrubhoomi office, Puthenpally – 2513054

Broadband

 • Total network, Space media network, Opposite Sree Durga Theatre, Varapuzha. Phone 0484 2972305
Banks
Federal bank, Puthenpally – 2513021
Union bank of India, Puthenpally – 2512239
State bank of travancore, Varapuzha – 2513029
State bank of India, Kongorppilly – 251228Comments

Popular Posts