നീല പൊന്മാനെ എന്റെ നീല പൊന്മാനെ....
നീല പൊന്മാനെ എന്റെ നീല പൊന്മാനെ....അവസാനം നീ വിളി കേട്ടു ... കടമാകുടിയിൽ. ആ മനോഹര ഗാനത്തിനായി ഇവിടെ അമർത്തുക 

Comments

Popular Posts