ഞാൻ ഈ തണലിൽ അല്പം വിശ്രമിച്ചോട്ടെ ...കുടിക്കാൻ അല്പം വെള്ളം ...

.

Comments

Popular Posts