ജാതിക്കായ

ഇത് വെറും പോയിന്റ്‌ ആൻഡ്‌ ഷൂട്ട്‌ ക്യാമറ വെച്ച് എടുത്ത ചിത്രം. വെളിച്ചം ആണ് എല്ലാം.

Comments

Popular Posts