ഓണാശംസകൾ

എല്ലാ സുഹൃതുക്കല്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നല്കി ജഗദീശ്വരൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.


Comments

Popular Posts