നീ കാര്യം പറ , കാര്യം പറ ...

നീ കാര്യം പറ , കാര്യം പറ ...പകഷെ എനിക്കു കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലായിരുന്നു കൂടെ പിറപ്പേ ..നിന്ടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾകാൻ വിളിച്ചതാണ്  ഞാൻ ....

Comments

Popular Posts