എല്ലാവര്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ,

എല്ലാവര്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഈ പുഷ്പം നിങ്ങള്ക് സമർപിക്കുന്നു.

സ്നേഹത്തോടെ,
വരാപ്പുഴ പൗരൻ
Comments

Popular Posts